Tầng 30 – 31

Tầng 30 – 31
Căn Hộ Loại H1 Căn Hộ Loại H2 Căn Hộ Loại G1 Căn Hộ Loại H3 Căn Hộ Loại G2 Căn Hộ Loại H2 Căn Hộ Loại G3 Căn Hộ Loại H4 Căn Hộ Loại H5 Căn Hộ Loại G4

Căn Hộ Loại H1

Căn Hộ Loại H2

Căn Hộ Loại G1

Căn Hộ Loại H3

Căn Hộ Loại G2

Căn Hộ Loại H2

Căn Hộ Loại G3

Căn Hộ Loại H4

Căn Hộ Loại H5

Căn Hộ Loại G4