Tầng 30 – 31

Tầng 30 – 31
Căn Hộ Loại H1Căn Hộ Loại H2Căn Hộ Loại G1Căn Hộ Loại H3Căn Hộ Loại G2Căn Hộ Loại H2Căn Hộ Loại G3Căn Hộ Loại H4Căn Hộ Loại H5Căn Hộ Loại G4

Căn Hộ Loại H1

Căn Hộ Loại H2

Căn Hộ Loại G1

Căn Hộ Loại H3

Căn Hộ Loại G2

Căn Hộ Loại H2

Căn Hộ Loại G3

Căn Hộ Loại H4

Căn Hộ Loại H5

Căn Hộ Loại G4